Pkt. 1.

Valg af Dirigent. Bo Hove foreningens kasserer, har i mange år været selvskreven til posten som dirigent. Og igen i år faldt valget, udenmodkandidater på Bo som efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.

Formandens beretning. Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på, at foreningen i 2017 har leveret et historisk resultat efter et mindre underskud i 2016. Det flotte resultat skal primært findes i den succesfulde afvikling af ECPC 2017 som gav et flot overskud til klubkassen. Men selv fraregnet ECPC 2017 var resultatet for året et plus på næsten kr. 70.000.
Som afslutning på året modtog TVF den fornemste anerkendelse en forening i Thisted Kommune kan opnå, da Thisted Kommune blandt ca. 280 foreninger i kommunen, kårede TVF som ”Årets Forening 2017”.

Traditionen tro afsluttede formanden sin beretning med en stor tak til de mange frivillige instruktører og medlemmer som bærer klubben i dagligdagen, og som er den primære årsag til foreningens succes.

Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 3.

Regnskab. Kasserer Bo Hove fremlagde regnskabet for året 2017. Et regnskab som viste et historisk resultat på ikke mindre end  kr. 365.000. Et resultat som selvfølgelig primært kan tilskrives den succesfulde afvikling af ECPC 2017. Men selv uden ECPC 2017 var resultatet aldeles tilfredsstillende i en tid med store udfordringer. Kassereren glædede sig over, at foreningen trods de senere års udfordringer er i stand til at konsolidere sig med en sund driftsøkonomi.

Herefter blev regnskabet vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 4.

Forslag fra Bestyrelsen:

§ 3: Kontingent:

”Årets kontingent for seniorer (over 18 år),  juniorer (13-18 år) og børn (8-12 år) fastsættes på den ordinære generalforsamling” ændres til: ”Årets kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling”.

Motivation: Foreningen opererer ikke mere med de nævnte aldersinddelinger.

Vedtaget énstemmigt

§ 6

Ad. 4: ”Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før……etc. tilføjes: ”Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen”

Motivation:Forslagsstillere skal personligt kunne motivere forslag og besvare evt. spørgsmål desangående.

Vedtaget énstemmigt

Forslag fra medlemmerne: Ingen

    

Pkt. 5.

Valg af bestyrelse:

På valg var:

Klavs Jul Christensen genvalgt

Bo Christensen genvalgt

Tom H. Pedersen genvalgt

Bestyrelsen konstituerer sig herefter på det næstkommende møde som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Indtil konstitueringen er den fungerende bestyrelse:

Klaus Brostrøm som formand. Klaus Jul Christensen som næstformand. Bo Hove som kasserer og Tom Pedersen, Bo Christensen og Jan Lyhne som menige medlemmer.

Pkt. 6.

Valg af suppleant:

Lars V. Pedersen Enstemmigt genvalgt

Bestyrelsen fik forsamlingens opbakning til at finde en 2. suppleant som foreningen ønsker, skal være en kvinde der som 1. suppleanten deltager på bestyrelsens møder med taleret, ikke stemmeret.

 

Pkt. 7.

Valg af revisor:

Christian Rugholm Yde Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 8.

Valg af revisorsuppleant:

Lise Gedebjerg Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 9.

Valg af udvalg:

Valgt til sportsudvalget blev: Klaus Brostrøm. Bo Christensen, Thomas Thomsen, Lars V.

Pedersen og Jan Lyhne

Holdtræningsudvalg:

Instruktørerne danner igen et udvalg

 

Pkt. 10.

Eventuelt.

Lars P. gav udtryk for ønsket om at afholde relevante foredrag/seminarer i foreningen.

Et ønske der var opbakning til, men som blev sendt videre til sportsudvalget, som opfordres til, at finde relevante emner til omtalte foredrag/seminarer.

 

 

Kl. 20.45 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden.

 

Referent

Jan Lyhne