Referat af generalforsamlingen i TVF 2024

 

Pkt. 1.            Valg af Dirigent.


Bo Hove, foreningens kasserer, blev uden modkandidat valgt som dirigent og efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede han behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.            Formandens beretning.


Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på at året 2023 på mange områder var et, for foreningen, historisk år. Det var året hvor foreningen fejrede sit 40 års jubilæum, året hvor foreningen arrangerede det sjette og på mange områder, mest succesfulde internationale styrkeløftmesterskab – EEPC 2023. Ligeledes glædede han sig over tilgangen af nye medlemmer som betød, at medlemstallet for 2023 var det højeste i mange år og at foreningens økonomiske fundament er styrket.
Samarbejdet med skoler, institutioner fungerer upåklageligt og det samme gælder samarbejdet med Thisted Kommunes fritidsafdeling.
Som altid benyttede formanden sig afslutningsvis også af lejligheden til at takke de mange frivillige som udgør foreningens rygrad og som både i dag og i fremtiden er den væsentligste faktor for foreningens fortsatte drift og eksistens.
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

 

Pkt. 3.            Regnskab.


Det var en veloplagt og tilfreds kasserer, Bo Hove, der kunne fremlægge årsregnskabet for 2023. Et regnskab som viste det bedste resultat i foreningens hidtil 40 årige historie. I sin gennemgang af regnskabet glædede kassereren sig over at det fornemme resultat skyldtes en kombination af medlemstilgang og deraf følgende øgede kontingentindtægter, øget overskud i kiosken, øgede sponsorindtægter og ikke mindst afviklingen af EM i styrkeløft som ved 70 frivillige medlemmers uselviske indsats blev en både sportslig og økonomisk stor succes.
Foreningens økonomiske status betyder, at kassereren med ro i sindet imødeser ønsker fra medlemmer og frivillige om investeringer i nyt udstyr, materiel og tiltrængte vedligeholdelses projekter i klubbens lokaler.
Regnskabet blev efter kassererens svar på uddybende spørgsmål godkendt af forsamlingen.

 

Pkt. 4.            Indkomne forslag.

Leon Sivert Simonsen stillede forslag om, der blev opstartet en debat om strategi frem mod 2030, motiveret af den kendsgerning at flere af foreningens bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden og den daglige leder, har nået en alder, hvor en gradvis overdragelsesproces bør iværksættes.
Forslaget medførte en længere debat hvor det stod helt klart, at der er mange der gerne vil yde en ekstra indsats for, at sikre, at klubben vil kunne fejre 50 års jubilæum i 2033, 60 års ditto i 2043 osv. Ellers som Sivert sagde i sin motivation for forslaget: ”Jeg vil gerne yde en indsats for – om 11 år -, at kunne fejre 25 års jubilæum som TVF´er” .
Bestyrelsen glædede sig over den oprigtige velvilje der prægede debatten og de mange gode input og forslag til et glidende generationsskifte, der kom på bordet og kunne konkludere, at der står både villige og kompetente medlemmer med den rette TVF/Studie 7 DNA klar til at føre klubben videre ind i fremtiden.

 

Pkt. 5.            Valg af bestyrelse:

                       På valg:

                      -Klavs Jul Christensen          Genvalgt uden modkandidat

                      -Tom Pedersen                     Genvalgt uden modkandidat

                      -Bo Christensen                    Genvalgt uden modkandidat

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer på næstkommende møde. Indtil da er bestyrelsens sammensætning

-Klaus Brostrøm fungerende formand

-Klavs Jul Christensen fungerende næstformand

-Bo Hove fungerende kasserer                                                                             

-Tom Pedersen fungerende menigt bestyrelsesmedlem

-Bo Christensen fungerende menigt bestyrelsesmedlem

-Jan Lyhne fungerende menigt bestyrelsesmedlem

 

Pkt. 6.            Valg af suppleanter:

I forlængelse af debatten om fremtidssikring af foreningens ledelse ønskede bestyrelsen valg af flere suppleanter som fremadrettet deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret, for  på den måde, at forberede og ”oplære” suppleanterne til at indgå bestyrelsen. Fastlagte bestyrelsesmøder vil blive tilføjet kalenderen . Blandt de fremmødte opstillede følgende kandidater som alle blev valgt:

-Leon Sivert Simonsen
-Casper Futtrup
-Patryk Bolek

 

Pkt. 7.            Valg af revisor.

                       -Christian Yde genvalgt        Genvalgt uden modkandidat.

 

Pkt. 8.            Valg af revisor suppleant.                  

                      -Patrick Poulsen,                  Genvalgt uden modkandidat

 

Pkt. 9.            Valg af udvalg. 

                      Stævne- og styrkeløftudvalg:


                      -Patryk Bolek
                      -Casper Futtrup
                      -Leon Sivert Simonsen
                      -Kristinn Arnason

 

Pkt. 10.          Eventuelt. 

                      Eneste punkt: Kaffe, kage og snak om løst og fast.

 

Klokken 21.15 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden,

 

Referent

Jan Lyhne


01
jul 2024

Sommerferie 2024

Sommerferie 2024
30
jun 2024

SOMMERHOLDPLAN 2024

SOMMERHOLDPLAN
23
feb 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamlingen 2024