Referat af generalforsamlingen i TVF d. 28/2-2016

 

Pkt. 1.

Valg af Dirigent. Bo Hove foreningens kasserer, har i mange år været selvskreven til posten som dirigent. Og igen i år faldt valget, uden modkandidater på Bo som efter at have sikret sig at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, takkede behørigt for valget og videregav ordet til formand Klaus Brostrøm.

 

Pkt. 2.

Formandens beretning. Klaus Brostrøm kom i sin beretning ind på, at foreningen i 2016 har udvist rettidig omhu, og i lyset af den stigende konkurrence om medlemmer i alle de aktiviteter foreningen udbyder. Der er både blevet investeret i nyt udstyr og økonomien er blevet tilpasset. En mindre nedgang i kontingent indtægter opvejes af besparelser på udgiftsområdet og øgede indtægter fra kiosksalget, som siden januar 2014 markant har reduceret svindet og flerdoblet overskuddet.
Bestyrelsen har i 2016 arbejdet med en strategiplan. Et arbejde der fortsætter i 2017.

På det sportslige område har styrkeløfterne i 2016, traditionen tro, hentet et væld af danske mesterskaber og leveret flere atleter til de danske landshold, hvor Matti Christensen vandt sølv ved junior EM i trekamp. Også de unge fægtere gør sig flot gældende, og er blandt de bedste i deres årgange i vest Danmark. Og så venter der jo lige om hjørnet den hidtil største sportslige udfordring foreningens historie når EM i klassisk styrkeløft om mindre end 2 uger afvikles over 9 dage i thyhallen med TVF som arrangør. Traditionen tro afsluttede formanden sin beretning med en stor tak til de mange frivillige instruktører som bærer klubben i dagligdagen. Herefter blev beretningen vedtaget uden kommentarer.

 

Pkt. 3.

Kasserer Bo Hove fremlagde regnskabet for året 2016. Et regnskab som viste et forventet underskud på kr. 11.000. Underskuddet skyldes, at der er investeret et større beløb i nyt udstyr, og at de ændrede tilskudsregler er slået igennem med fuld styrke. Alligevel glædede kassereren sig over resultatet, da effekten af opsigelsen af en del af lejemålet som ikke blev brugt, kun var effektiv i sidste halvår af 2016. Når besparelsen slår helt igennem i 2017 er der en yderligere besparelse på kr. 35.000. Kassereren bemærkede, at foreningen har en solid likviditet og forventede at tallene på bundlinjen om et år igen har den traditionelle sorte farve. Herefter blev regnskabet vedtaget uden kommentarer.

Pkt. 4.

Forslag fra Bestyrelsen: Ingen

Forslag fra medlemmerne: Ingen

 

Pkt. 5.

Valg af bestyrelse: På valg var: Klaus Brostrøm genvalgt

Bo Hove genvalgt

Bo Christensen som i november, som suppleant, indtrådte i bestyrelsen for Henrik Amby er først på valg i 2018.

Bestyrelsen konstituerer sig herefter på det næstkommende møde som afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Indtil konstitueringen er den fungerende bestyrelse: Klaus Brostrøm som formand. Klaus Jul Christensen som næstformand. Bo Hove som kasserer og Tom Pedersen, Bo CHristensen og Jan Lyhne som menige medlemmer.

 

Pkt. 6.

Valg af suppleant: Lars V. Pedersen Enstemmigt valgt

 

Pkt. 7.

Valg af revisor: Christian Rugholm Yde Enstemmigt genvalgt

 

Pkt. 8.

Valg af revisorsuppleant Lise Gedebjerg Enstemmigt nyvalgt

 

Pkt. 9.

Valg af udvalg Valgt til sportsudvalget blev: Klaus Brostrøm. Bo Christensen, Thomas Thomsen, Lars V. Pedersen og Jan Lyhne

Holdtræningsudvalg: Instruktørerne danner i fællesskab udvalget

 

Pkt. 10.

Eventuelt. Under eventuelt blev der talt om det forestående ECPC 2017 og flere kunne, af bestyrelsen få svar på spørgsmål desangående.

 

 

Kl. 20.45 kunne dirigenten Bo Hove ophæve forsamlingen i vanlig god ro og orden.

Referent Jan Lyhne